ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ДОСТЪП И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящата декларирам, че предоставям доброволно и свободно личните си данни и давам съгласието на „Земеделска къща“ ООД със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 10, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201701276, тел.: 082 834 189; 0882 805 065, електронна поща: ruse@agro-house.bg, представлявано от Управителя Виктория Димитрова Манолова /наричано за краткост по-долу „собственик“ или „администратор“/ на УЕБСАЙТА www.agro-house.bg да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и неговите бази данни; установяване на контакт с  други потребители; управление на поръчките и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на собственика и потребителите; измерване на ефективността на услугите на собственика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на собственика и друга подобна информация по поща, телефон и/или електронна поща; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения.

С настоящата декларация се съгласявам, че във връзка с обработването на личните ми данни за посочените цели, собственикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които собственикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

С настоящата декларация и приемането на Общи условия на УЕБСАЙТА www.agro-house.bg се съгласявам собственикът да събира и използва информация относно мен като потребител. Информацията, чрез която мога да  бъда идентифициран/а може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която предоставям доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга такава, която като потребител въвеждам, използвам или предоставям при заявяване, получаване или използване на услуги чрез уебсайта, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

С настоящата декларация декларирам, че давам съгласието си, предоставените на собственика лични данни да бъдат използвани от последния, да бъдат включвани в база данни и да бъдат използвани за или във връзка, но не само с управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност, маркетингова, рекламна и всякакъв друг вид дейности.

С настоящата декларация декларирам, че съм запознат с последиците от отказа за предоставянето на личните ми данни, а именно: в случай, че не предоставя данните посочени по–горе, няма да ми бъде осигурен достъп до УЕБСАЙТА www.agro-house.bg.

Известно ми е, че на основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни, като потребител във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам, и да възразя срещу използването им, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, като изпратя писмено съобщение до собственика на контактите посочени в края на Общите условия. Също така съм запознат с правото си да сезирам собственика в случай на неоторизирано попълване на мои лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

Запознат съм, че мога да осъществявам посочените по–горе права по реда на чл.28а – чл.34а от ЗЗЛД.

Запознат съм с всички данни съгласно чл.19 от ЗЗЛД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства и данни.