Новини от ДФЗ

Георги Тахов участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС

2 days 15 hours ago

   Изключително съм доволен от положителните становища на моите колеги от Разплащателните агенции на ЕС, относно проведената по инициатива на ДФЗ „Конференция за борба с измамите и конфликт на интереси в контекста на ОСП“, заяви изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Георги Тахов. Той участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции и Координиращите органи на ЕС в Брюксел.

     По време на срещата е направено резюме на „Конференцията за борба с измамите и конфликт на интереси в контекста на ОСП“, проведена в България в периода 19-21 октомври 2022 г., чиято цел бе да формира дългосрочна визия за ефективност, законосъобразност и прозрачност в дейността на разплащателните агенции, относно гарантиране на предотвратяването и противодействието на опитите за измами и конфликт на интереси.

   На конференцията е представен и Годишният доклад на Европейската сметна палата за 2021 г.

   Директорите на разплащателните агенции на ЕС са обсъдили теми, свързани с одобрението на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика (ОСП) по която се отпускат 270 млрд. евро финансиране от ЕС за периода 2023-2027 г.

Дискутирани са и въпроси, относно извършването на одити в рамките на новата ОСП.

 

               29 ноември 2022 г.                                     ДФ „Земеделие“ – РА

Реализацията на плодове и зеленчуци може да бъде доказана и през Системата за електронни услуги (СЕУ)

6 days 16 hours ago

   Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022 г. да докажат произведената и реализирана от тях продукция (плодове и зеленчуци) и електронно през Системата за електронни услуги (СЕУ), съгласно Заповед № 03-РД/5175 на изпълнителния директор на Фонда.

   Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК, електронна информация от счетоводните документи, с които да докаже произведената и реализирана от него продукция за плодове и зеленчуци след попълването на електронния опис в СЕУ. Системата е разработенa с цел улесняване на земеделските стопани и минимизиране на грешките при попълването на досега достъпния електронен опис, който предоставят в ОД на ДФЗ.

    Въведената информация постъпва и се зарежда в ИСАК към схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци (СП – основна, СП – други, СЗ – П, СЗ – ДККП, СЗ – КЛЧ, СЗ – МЗДП и СЗо), за които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично областна дирекция на ДФ „Земеделие“, където е необходимо да завери с подпис въведените данни и приложените документи, доказващи реализация на продукцията, както и да подпише декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се явява последен етап от процедурата по прием.

    С цел да бъдат обработени всички електронно подадени декларации през СЕУ от експерти в ОД на ДФЗ, кандидатите ще имат възможност за електронно подаване на документи за реализация към ИСАК , както следва:

     • За кандидатите по схема СП – основна, СП – други, СЗ – П, СЗ – ДККП, СЗ – МЗДП и СЗо в срок от 01 до 23 декември 2022 г. и от 9 до 15 януари 2023 г., включително.

    • За кандидатите по схема СЗ – КЛЧ в срок от 9 януари до 6 февруари 2023г., включително.

     Земеделски стопани, които все още нямат индивидуален профил, могат да получат достъп до СЕУ, след регистрация в системата чрез подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/ и потвърждение за идентификация на кандидата чрез ОД на ДФЗ.

    С цел улеснение на земеделските стопани в секция „Ръководство за потребителя“ на СЕУ е публикувано ръководство за попълването на документите в системата.

    При нужда от допълнителна информация за работа със СЕУ, потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.

    С оглед на разработената възможност за въвеждане на документи за произведена и реализирана продукция за плодове и зеленчуци в СЕУ, документи изпратени чрез електронната поща от кандидати по схемите за обвързано производство на плодове и зеленчуци, няма да бъдат приемани за кампания 2022.

 

               25 ноември 2022 г.                            ДФ „Земеделие“ - РА

От 1 декември стартира приемът на документи за доказване на реализация по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

1 week 1 day ago

   От 1 декември земеделските производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство за Кампания 2022, трябва да подадат документи за реализация на произведената продукция. Подаването на декларацията и електронния опис на документите за реализация по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ-пипер, СЗ-МЗДП и СЗо се извършва в периода от 1.12.2022 г. до 23.12.2022 г. и от 09.01.2023г. до 17.01.2023 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Изискуемите документи по изброените схеми следва да са издадени в периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

   От 9 януари 2023 г. кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) ще могат да подават декларацията и електронния опис на документите за реализирана продукция по схемата. Документи ще се приемат до 8.02.2023 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Документите за реализирана продукция по схемата СЗ-КЛЧ следва да са издадени в периода от 01.02.2022 г. до 31.01.2023 г.

   Утвърдените образци на електронния опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция са достъпни за попълване след изтегляне от сайта на ДФ „Земеделие“.

   При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формáта на зададената таблица. Попълненият опис по образец се подава на електронен и хартиен носител, придружен от копия на описаните в него документи.

   Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената от тях продукция, както и копията на документите, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

 

                   22 ноември 2022 г.                                ДФ „Земеделие” – РА

Oт 22 ноември започва прием на заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020

1 week 6 days ago

    От 22 ноември до 5 декември 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

   Приемът по подмярката се отваря със Заповед № 03-РД/5079 от 18.11.2022 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ – РА, съгласувана с Министъра на земеделието. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, осъществяващи дейност на територията на Република България в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

    Финансовата помощ е под формата на еднократно платима сума като спешна безвъзмездна финансова помощ и има за цел да допринесе за продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на земеделските стопани. Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

     Допустими за подпомагане по подмярка 22.1, са земеделски стопани, които:

     • са кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 1 – 8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания през Кампания 2021 и Кампания 2022 г.; или

   • са кандидатствали по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. през Кампания 2021 и Кампания 2022 г. или

   • са кандидатствали за подпомагане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и са осъществявали дейност в направление „розопроизводство“ и/или „винени лозя“, и/или са отглеждали „слънчоглед“ през кампания 2021 и кампания 2022 г. или

    • са регистрирани за стопанската година 2021 – 2022 г. с площи с култивирани гъби или

    • са собственици на телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи.

     Един земеделски стопанин може да получи подпомагане в размер на не повече от максималния размер определен от 15 000 EUR, равняващ се на левовата равностойност на 29 337 лева.

   Съгласно наредбата при определяне на максималния размер ДФЗ – РА взема предвид подпомагането, предоставено към началната дата на срока на прием по нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и по Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори.

    Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване са разписани в Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

                     18 ноември 2022 г.                                ДФ „Земеделие“ - РА

Максималният интензитет по помощта заради войната в Украйна е увеличен

1 week 6 days ago

    Максималният интензитет на извънредното подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. се повишава от 62 000 евро на 250 000 евро. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) след като на 15.11.2022 г. Европейската комисия одобри изменението на държавна помощ.

   Увеличеният таван по помощта от 250 000 евро ще бъде приложен за всички земеделски стопани, подали валидни заявления, включително и за кандидатите получили плащане в края на месец септември.

    Припомняме, че днес е последният срок, в който земеделските стопани могат да подават заявления по допълнителния прием за подпомагане по схемата.

     До 23 декември Държавен фонд „Земеделие“ ще извърши окончателно уравняване на помощта и ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

   Утвърдените указания са публикувани на сайта на ДФЗ.

 

                  18 ноември 2022 г.                            ДФ „Земеделие“ - РА

До 21 ноември стопаните с трайни насаждения отчитат разходите за зимни пръскания

2 weeks ago

    До 21 ноември овощарите и градинарите, подали заявления за подпомагане за закупуване на продукти за растителна защита на трайните насаждения, отчитат направените разходи за зимните пръскания в областните дирекции на Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ). Финансовата подкрепа по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” е в размер до 120 лева на хектар с ДДС. Средствата ще бъдат изплатени до 12 декември тази година.

    Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

    Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

    Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения. Утвърденият бюджет по нея за настоящата година е в размер на 7,4 млн. лв. и се предоставя на два етапа. Средствата за първия етап бяха разплатени през пролетта. При него стопаните получиха до 324 лв. на хектар с ДДС.

 

                   17 ноември 2022 г.                           ДФ „Земеделие“ - РА

Утре е крайният срок за кандидатстване по допълнителния прием по помощта заради войната в Украйна

2 weeks ago

    До утре, 18 ноември 2022 г., земеделските стопани могат да подават заявления по допълнителния прием за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. До 23 декември Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

   ДФЗ напомня, че финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на първия прием, който беше в периода 1 - 16 септември 2022 г. За улеснение на бенефициерите документи за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице.

   Максималният интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

    Припомняме, че утвърденият бюджет по схемата е 426 млн. лева. Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

   *****

   В сектор „Животновъдство“ определените ставки, при които стопаните са подпомогнати, са:

      • млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.

     • млечни крави – 371 лв.

     • млечни крави в планински райони – 371 лв.

   • месодайни крави и/или юници – 323 лв.

   • месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.

    • биволи – 420 лв.;

   • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.

   • овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.

   • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

   Ставката, по която коневъдите получиха подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 100 лв.

    Размер на помощта за едно пчелно семейство е 20 лв.

    Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн е както следва:

    • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха;

   • сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха;

   • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 2 880 лв./ха;

   • пипер полски – 3 673 лв./ха;

   • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

    – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха ;

   – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха ;

     • ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха;

    • картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха; • моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха;

    • винено грозде – 449 лв./ха;

   • маслодайна роза – 1 557 лв./ха;

    • ориз – 449 лв./ха;

    • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха;

    • салати и марули – 1 630 лв./ха;

    • бамя – 2 242 лв./ха;

    • тиквички – 1 758 лв./ха;

    • тютюн - 1 118 – лв./ха.

 

                17 ноември 2022 г.                                ДФ „Земеделие“ - РА

ДФЗ преведе близо 90 млн. лева на земеделските стопани за намален акциз върху газьола

2 weeks 1 day ago

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе първи транш в размер на близо 90 млн. лв. (89 534 476,97 лв.) на 13 602 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Изплатените средства представляват 90,5% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Останалата част ще бъде изплатена на фермерите с втори транш в началото на 2023 г.

    Бюджетът за 2022 г. по схемата, по която ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2021 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0,41 лв. за литър. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

    На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на кандидатстване за държавната помощ. Фермерите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

                 16 ноември 2022 г.                                   ДФ „Земеделие“ - РА

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

2 weeks 2 days ago

  Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и финансова оценка на 1 699 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

   От етап оценка за административно съответствие и допустимост до етап техническа и финансова оценка, преминаха 1 699 проектни предложения, които са класирани според броя на присъдените точки по критериите за подбор от Условията за кандидатстване.

   За 850 проекта е наличен бюджет за финансиране. Определеният бюджет за приема e в размер на 431 997 104 лв., от които 130 490 976 лв. са средства от инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

   В двата етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени 42 проекта. Припомняме, че проектните предложения бяха подадени чрез ИСУН в края на 2021 г.

   По подмярка 4.1 се финансират инвестиции, водещи до модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) се цели разкриване на нови работни места, създаване на по-добри условия за труд, насърчаване на биологичното производство и внедряването на иновативни производствени технологии. В проектните си предложения бенефициерите залагат на дигитализация и автоматизация на работните процеси.

    Кандидатите включват в дейностите си и подходите от Европейското партньорство за иновации като стимул за сдружаване на земеделските стопани в страната. Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

   На сайта на ДФЗ-РА са публикувани:

   Списък с проектни предложения предложени за финансиране за които е наличен бюджет

  Списък с проектни предложения за които не е наличен бюджет

  Списък с резервни проектни предложения

  Списък с проектни предложения, за които на етап ТФО са присъдени по-малко от минималния брой точки по критериите за оценка (15 точки)

 

               15 ноември 2022 г.                                      ДФ „Земеделие“-РА

Животновъдите получиха близо 31 милиона лева по ПНДЖ1 за Кампания 2022

2 weeks 2 days ago

   Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) продължава да изплаща субсидии по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022. На 3451 земеделски стопани са изплатени средства в размер на 30 823 332 лв. по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2022.

    Благодарение на предприетите действия от Министерство на земеделието и на Държавен фонд „Земеделие“ финансовата подкрепа се изплаща за първи път на 100% на допустимите за подпомагане животни. Ставките са определени със Заповед на министъра на земеделието. В заповедта е разписано, че за едно допустимо за подпомагане животно говедовъдите получават субсидия от 192,57 лв., а биволовъдите - по 337 лв.

     Право на подкрепа по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г. Към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, фермерите трябва да отглеждат в стопанствата си, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, поне 70% от референтния брой животни.

   Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г. През 2022 г. финансовият пакет за всяка една от схемите за Преходна национална помощ може да достигне най-много до 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

 

                 15 ноември 2022 г.                                     ДФ „Земеделие“ - РА

Земеделските стопани отново ще бъдат подпомогнати заради войната в Украйна

2 weeks 2 days ago

   Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) информират, че предстои прием на заявления за подпомагане по извънредната подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    Приемът ще се обяви със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, съгласувана с министъра на земеделието, като се планира да е след 20.11.2022 г., а именно края на ноември месец и началото на декември, със срок 14 календарни дни.

   Допустими за подпомагане са регистрирани земеделски стопани от секторите плодове, зеленчуци, млечно и месодайно говедовъдство, биволи, овце и кози, розопроизводство, винени лозя, култивирани гъби и производителите на слънчоглед.

    Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. 

    След обнародване на наредбата, на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ ще бъдат публикувани подробни указания към кандидатите и утвърдените документи във връзка с прилагането на подмярката.

 

                    15 ноември 2022 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

Овцевъди и козевъди получиха над 21 млн. лева за Кампания 2022

2 weeks 6 days ago

     Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция спази индикативния график за оторизация на субсидиите по схемите на Директните плащания за Кампания 2022. Първи подпомагане получиха фермерите, заявили схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). По сметките на 5 087 животновъди вече са налични преведените снощи над 21 млн. лв. (21 229 701 лв.). Ставката за едно допустимо за подпомагане животно, определена със заповед на министъра на земеделието, е в размер на 41,07 лв. Утвърденият бюджет по схемата за Кампания 2022 е до 21 760 654 лв., като помощта е разплатена на 100%.

   Припомняме, че право на подпомагане по ПНДЖ3 имат животновъди, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и кози-майки. Фермерите трябва да отговарят още и на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

   Съгласно националното и европейско законодателство, преходната национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

    С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. беше дадена възможност на страните-членки да предоставят подпомагане по преходната национална помощ и през 2021 и 2022 г. Максималният бюджет, който може да се използва, представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г.

   За Кампания 2022 бюджетът по ПНДЖ3 не може да надхвърля 50% от пакета по схемата за национални доплащания през 2013 г.

 

               11 ноември 2022 г.                             ДФ „Земеделие“ – РА

Земеделските стопани, които не са кандидатствали по помощта заради войната в Украйна през септември, могат да заявят подпомагане от 14 ноември

3 weeks 2 days ago

   От 14 до 18 ноември 2022 г. земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).

    Финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на първия прием, който беше в периода 1 - 16 септември 2022 г. Тогава бяха приети 37 042 заявления за подпомагане, от които допустими са 35 754 за 350 715 889 лв. Общият утвърден бюджет по схемата е в размер на 426 млн. лв.

    Документи се приемат в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

     Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

 

                  8 ноември 2022 г.                            ДФ „Земеделие“ - РА

Над 53 млн. лева са утвърдени по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки

3 weeks 2 days ago

   Общ финансов ресурс от над 53 млн. лева (53 825 014 лв.) утвърди днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ по схемите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г.

    На база на подадените заявления за двете схеми за подпомагане през 2022 г. е определен общият финансов ресурс по схемите. До 32 064 360 лева са предназначени за изплащане на подпомагането по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2022 г., а до 21 760 654 лева са за изплащане на подпомагането по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за 2022 г.

    С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. беше разширена възможността преходната национална помощ да се прилага и през 2021 и 2022 година.

     Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

    През 2022 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

 

                  8 ноември 2022 г.                          ДФ „Земеделие“ – РА

2,3 млн. лева са осигурени за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия

3 weeks 2 days ago

    Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 2,3 млн. лева по държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ за събития през 2022 г.

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2022 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятните климатични условия на територията на страната - измръзване/слана, буря пороен/проливен/ непрекъснат дъжд с ураганен вятър, наводнение, градушка, суша/засушаване.

   За засегната продукция през 2022 г. са издадени 189 констативни протоколи за установяване на напълно пропаднали площи (100%) от настъпилите тежки метеорологични събития. Пропадналите площи са 14 237 дка.

    Отпуснатите средства се разпределят при следния интензитет от производствените разходи по култури:

    - до 80 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури: плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически, фуражни;

    - до 40 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури: зърнено-житни и зърнено-бобови.

     В случаите, в които пострадалите от природни бедствия стопани нямат сключени застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

 

                8 ноември 2022 г.                                      ДФ „Земеделие“ - РА

Преведени са 1,4 млн. лева за развитието на рибарската инфраструктура, туризъм и наука

4 weeks ago

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 1,4 млн. лв. (1 339 164 лв.) на седем бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От тях пет проекта се изпълняват по публичните мерки на програмата, а останалите са на частни кандидати, чиито инвестиции са включени в стратегиите на две от Местните инициативни рибарски групи (МИРГ).

   Най-много средства, в размер на 556 080 лв., са преведени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“. Безвъзмездната помощ се отпуска за внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE). Системата се използва за наблюдение на морската територия на ЕС.

   Община Самоков изпълнява два публични проекта по ПМДР 2014-2020. По първия са оторизирани 141 083 лв. по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“. По проекта се реализира третия етап от благоустрояването на парк „Ридо” и включва изграждане на асфалтов път, велоалея и фитнес за хора в неравностойно положение.

   По мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“ на общината е преведено авансово плащане в размер на 79 800 лв. Проектът включва обновяване на съществуваща градина в с. Говедарци, община Самоков. Със средствата ще бъдат  възстановени басейна, водната каскада, алеите и осветлението в парка.

  Община Бургас получава авансово плащане от 135 654 лв. за изпълнението на проект по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Проектът е насочен към подобряване на знанията по Програмата за мониторинг по Дескриптор 10. Системата проследява морската околна среда и количествата отпадъци в Бургаския залив.

    ДФЗ – РА преведе 77 933 лв. на община Бяла по мярка 01 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегията на МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен. Безвъзмездната финансова помощ се влага в изпълнение на първата фаза от оборудване на пристанището с понтони.

    По проект, разработен от екип учени от Института по океанология "Проф. Фритьов Нансен" към БАН и сдружение „Сини хоризонти“, са оторизирани 247 147 лв. Безвъзмездната помощ, отпусната по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, е за вече създадения цифров (3D) модел на релефа на Варненски залив. Моделът се използва за научна база при вземането на управленски решения, заложени в Морската стратегия на България.

    Разплащателната агенция нареди 101 467 лв. на частен бенефициер с проект по мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ от Стратегията на МИРГ „Несебър – Месемврия".                                

 

                3 ноември 2022 г.                          ДФ „Земеделие” – РА

Предотвратяването и противодействието на опитите за измами и конфликт на интереси обсъдиха разплащателните агенции на ЕС на конференция в София

1 month ago

   Конференция „Борба с измамите и конфликт на интереси в контекста на Общата селскостопанска политика“ се проведе в София в хотел „Интерконтинентал“. Тя се организира по инициатива на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

   В конференцията участваха представители на Генерална Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), представители на разплащателните агенции на страните от ЕС, представители на АФКОС, европейските делегирани прокурори в България, завеждащият отдел "Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура" във ВКП, зам.-председателя на КПКОНПИ, изпълнителният директор на НАП, изп. директор на ИА СОСЕЗФ.

   Целта на срещата бе формирането на дългосрочна визия за ефективност, законосъобразност и прозрачност в дейността на разплащателните агенции, относно гарантиране на предотвратяването и противодействието на опитите за измами и конфликт на интереси.

    Конференцията бе открита от министъра на земеделието Явор Гечев, Кристина Борхман, директор на дирекция „Ниво на увереност и одит“ към Генерална Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и изпълнителния директор на ДФЗ Георги Тахов.

    „Тази среща ще внесе допълнителна динамика в нашите отношения, ще способства за изграждане на доверие и ще спомогне за създаването солидна основа за бъдещите отношения между Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна Агенция, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ) и разплащателните агенции на страните-членки. Считам, че навременното и детайлно предоставяне на информация между нашите институции би спомогнало значително в борбата с опитите за измами и законосъобразното използване на фондовете от ЕС“, заяви при откриването на конференцията изпълнителният директор на ДФЗ Георги Тахов. Той подчерта, че предотвратяването на измамите и корупцията е от изключително значение, особено, когато това би защитило репутацията на Европейския съюз и неговите институции, и същевременно би гарантирало, че бюджета на ЕС се усвоява правилно с цел подобряване благосъстоянието на европейските граждани.

     По време на конференцията се проведоха и практически семинари, относно оценка на риска от измами в контекста на новата ОСП и намиране на решения за предотвратяване и откриване на конфликт на интереси.

    Участниците в срещата се договориха за съвместна работа и партньорство, за да се гарантира своевременния обмен на информация, което ще допринесе за изграждане на превантивен механизъм в борбата с опитите за измами и законосъобразното използване на фондовете от ЕС.

     Всички се обединиха около това, че Разплащателните агенции на страните-членки на ЕС са длъжни да отговорят на очакванията на обществото за законосъобразност, прозрачност и откритост в административните процеси, както и на нетърпимост към опитите за корупция и злоупотреба със средствата от европейските и национални фондове.

 

                       27 октомври 2022 г.                             ДФ „Земеделие“ – РА

Окончателно плащане от 3 млн. лева получи модернизираното пристанище в Несебър

1 month ago

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе близо 3 млн. лв. (2 929 281 лв.) за изцяло модернизираното рибарско пристанище „Северна буна – Несебър”. Средствата са окончателно плащане на община Несебър, която е бенефициер по мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР  2014-2020). Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението на проекта, който приключи успешно, е над 7 млн. лв. (7 386 840 лв.). В началото на август новият, вече функциониращ пристан, беше официално открит от министъра на земеделието Явор Гечев.

    Модернизираното пристанище „Северна буна – Несебър” е с четири вътрешни плаващи пристани за рибарски лодки, всеки от които е изграден от четири плаващи понтона. Съоръженията са оборудвани с пунктове за електрическа енергия, вода и осветление. Чрез въвеждането в експлоатация на новите съоръжения местата за лодки са увеличени на 121. На порта е изградена борса за продажба на прясна риба, битово помещение, склад за амбалаж, помещение за контрол на улова и административен офис с 2 хладилни камери и контролно-пропускателен пункт. С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) рибарите в Несебър вече имат своето място за първична продажба на своя улов.

   С осъществяването на проекта за модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се повишава енергийната ефективност на пристана, подобрява се опазването на околната среда, както и качеството на живот в рибарската общност.

    Модернизацията на пристанището е извършена под непрекъснато археологическо наблюдение и с грижа за културно-историческото наследство на Несебър, като град под егидата на ЮНЕСКО.

                    

        26 октомври 2022 г.                 ДФ „Земеделие“ - РА

Фонд „Земеделие“ разплати над 44 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020

1 month 1 week ago

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 44 млн. лв.  (44 131 188 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) е преведена по 567 проекта на публични и частни бенефициери.

   Най-много средства са наредени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. За реализирането на 24 договорирани инвестиционни предложения на общините са преведени близо 13 млн. лв. (12 849 509 лв.). Сред тях са проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, за реконструкция на улици, за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и за обзавеждане и модернизиране на местните училища. Най-много средства са преведени на община Гурково, която получава над 2,3 млн. лв. за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура в селата Конаре и Паничерево, област Стара Загора.

   По другата публична подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са изплатени 268 694 лв. по едни проект. Със средствата ще бъдат извършени консервационно-реставрационни дейности и закупено църковно оборудване за храма „Св. Св. Кирил и Методий“, който е към Клисурския манастир. 

   Най-много проекти са изплатени на фамилните ферми по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Общо над 3,4 млн. лв. (3 432 429 лв.). се разпределят между 350 бенефициери.

   77 проекта на млади фермери получават общо близо 1,9 млн. лв. (1 882 457 лв.) по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

   По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани над 1,4 млн. лв. (1 414 331 лв.) по 11 проекта. С финансовата помощ от ЕФРСР ще бъдат ще бъдат оборудвани три стоматологични кабинета в малките населени места. Останалите проекти са за изграждане на обществена пералня, цех за производство на мебели, автосервиз и др.

   По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени близо 4 млн. лв. (3 957 183 лв.)  по 10 проекта. За най-мащабната инвестиция, средствата за която са предназначени за създаване на черешови насаждения, са разплатени над 1 млн. лв. (1 162 444 лв.). Градината ще бъде покрита с конструкция против градушки и проливни дъждове. Предвидено е да има и система за капково напояване.

   На четирима бенефициери, които изпълняват проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, са преведени общо 117 674 лв.

   Три проекта получават финансиране от близо 2,35 млн. лв. (2 347 062 лв.) по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Инвестициите са насочени за изграждане на биогазова инсталация и сушилно помещение, както и за създаване на склад за готова продукция и закупуване на специализирано оборудване на дестилерия за етеричномаслени култури. Финансовата подкрепа по третия проект  ще бъде разходена за ново технологично оборудване за пречиствателна станция на съществуващо млекопреработвателно предприятие.

   По подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са изплатени над 2,35 млн. лв. (2 353 975 лв.) по 4 проекта.

   По подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени над 2,25 млн. лв. (2 252 397 лв.) по три проекта. Най-много средства, в размер на 792 544 лв., са преведени на Регионалната дирекция по горите в Благоевград. Финансовата подкрепа е за изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари.  

   По мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" са наредени 137 193 лв. по 3 проекта.

   По още три проекта, но по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, са оторизирани 363 387 лв.

   Местните инициативни групи (МИГ), които изпълняват проекти по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., получават общо над 3,85 млн. лв. (3 852 102 лв.). От тях по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени близо 3,5 млн. лв. (3 470 282 лв.) по 24 проекта. Два проекта по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" получават 141 632 лв. По още 13 проектa по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 240 187 лв.

   По мярка 20 „Техническа помощ“ са оторизирани близо 9 млн. лв. по 4 проекта.

 

     25 октомври 2022 г.                             ДФ „Земеделие“ - РА

Животновъдите въвеждат данните за реализирана продукция по схемите за обвързано подпомагане вече и в СЕУ

1 month 1 week ago

   Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) предоставя нова възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г., чрез която могат да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни) през Системата за електронни услуги (СЕУ). Това гласи Заповед  на изпълнителния директор на Фонда.

   Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може от офиса или от вкъщи да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация от счетоводните документи, с които да докаже произведената и реализирана от него продукция. Това става чрез попълване на електронния опис в СЕУ. Системата е разработенa с цел улесняване на земеделските стопани и минимизиране на грешките при попълването на досега достъпния електронен опис.

   Въведената информация постъпва и се зарежда в ИСАК към шестте схеми за обвързани с производство животни (ДПЖСК, ЕЖСК мляко, ЕЖСК месо, СМлК, СМКЮ и Биволи), за които стопанинът кандидатства. След това кандидатът е необходимо да посети лично областна дирекция на Фонда. Там той заверява с подпис въведените данни и приложените от него документи, с които отчита реализация на продукцията. На място стопанинът подписва и декларацията по чл. 27в, ал. 4  на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

   С цел да бъдат обработени всички електронно подадени декларации през СЕУ от експерти в областните дирекции на Фонда (ОД на ДФЗ – РА), кандидатите ще имат възможност за електронно подаване на документи за реализация към ИСАК  до 30 октомври 2022 г. включително.

   Към 20 октомври 2022 г. са се явили само 60% от всички кандидати, които трябва да докажат реализация за получаване на подпомагане за Кампания 2022.

   Припомняме, че периодът за отчитане на реализирана и произведена продукция е до 31 октомври 2022 г. Документите за Кампания 2022 следва да са издадени в периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. Те са описани в чл. 27а и чл. 27б от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г.

   Земеделски стопани, които все още нямат индивидуален профил, могат да получат достъп до СЕУ след регистрация в системата чрез подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/ и потвърждение за идентификация на кандидата чрез ОД на ДФЗ.

   За улеснение на фермерите в СЕУ е  публикувано и ръководство за попълването на документите в системата. То може да бъде намерено в секция „Ръководство за потребителя“.

   При нужда от допълнителна информация за работа със СЕУ потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.

 

21 октомври 2022 г.                        ДФ „Земеделие“ - РА

Checked
43 minutes 45 seconds ago
Новини