актуални срокове за приеми по ПРСР, директни плащания, държавни помощи

Държавен фонд Земеделие публикува приеми и срокове по директни плащания, Програмата за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми и Кредитиране, актуални към момента. 

Директни плащания

Променените срокове за Кампания 2016 са на базата на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувана в Държавен вестник, бр. 40 от 27 май 2016 година.

 

КАМПАНИЯ 2016

Срокове за прилагане

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016

1 март – 31 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и редакция на вече подадено заявление без санкция)

  1. 15 юни 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и за редакция на вече подадено заявление)

16 - 27 юни 2016 г

 

Селскостопански пазарни механизми

Схема

Срокове за прилагане

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. – 31 май 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

 

от 4 януари 2016 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г.

 

30 май - 7 юни 2016 г.

 

Кредитиране

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

Държавни помощи

Схема

Срокове за прилагане

Държавна помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

 

16 май - 3 юни 2016 г.

Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Първи транш

16 - 31 май 2016 г.

Втори транш

До 31 август

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за угояване

Първи транш

3-20 май 2016

Втори транш

1-23 септември 2016 г.

Трети транш

10-21 октомври 2016 г.

Държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националнатата програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

 

11 април - 30 септември 2016 г.

Прием по Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

21 март - до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г.

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Схема

Срокове за прилагане

Прием по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

9 май – 3 юни 2016 г.

 

Това съобщиха от Фермер.бг