Научете повече за схемите и програмите за подпомагане. Изберете подходящата за вас и кандидатствайте по нея.

Ако се затруднявате с избора на подходяща схема за финансиране можете да се обърнете към нашите консултанти. Те ще ви насочат и ще ви помогнат да изберете и да комбинирате най-подходящите за вас схеми.

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

            Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) като една от основните дейности на РА предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

Прочети още: Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Прилагането на Схемата за преразпределително плащане (СПП) е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства. С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по СЕПП. Финансирането по схемата е от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) от тавана за директни плащания за съответната година. Плащането се определя на хектар и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.

Прочети още: Схема за преразпределително плащане (СПП)

Национални доплащания за животни

            По Схемата за национално доплащане за животни, необвързани с производство (НДЖ1) право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

  • Са отглеждали най-малко 10 говеда (бици, волове, крави, юници и телета) и/или биволи (мъжките биволи, биволиците, малакините и малачетата) в стопанство си към 28.02.2009 г.

Национални доплащания за земеделски производители

  • Схема за национални доплащания на площ (СНДП)

Освен СЕПП земеделските стопани могат получат и средства под формата на: Национални доплащания. Те предоставят възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури. Допустими за подпомагане по тази схема са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:

Прочети още: Национални доплащания за земеделски производители

Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони

    С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. С тази наредба се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР). При тях се предвижда възможност земеделските стопани да получат средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни.

Прочети още: Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони