Схема за преразпределително плащане (СПП)

Прилагането на Схемата за преразпределително плащане (СПП) е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства. С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по СЕПП. Финансирането по схемата е от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) от тавана за директни плащания за съответната година. Плащането се определя на хектар и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.

Допустими за подпомагане площи по Схемата за преразпределително плащане (СПП) са допустимите за подпомагане площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността. Схемата за преразпределително плащане (СПП) е обвързана със Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и в тази връзка не е допустимо заявяването единствено на СПП.

 

 

 

 

 

Директни плащания - Схеми и мерки за подпомагане