Национални доплащания за земеделски производители

  • Схема за национални доплащания на площ (СНДП)

Освен СЕПП земеделските стопани могат получат и средства под формата на: Национални доплащания. Те предоставят възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури. Допустими за подпомагане по тази схема са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:

 

  • постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);
  • площи с винени сортове лозя;
  • тютюн.


            Право на подпомагане по схемата за национални доплащания на хектар имат земеделски стопани, които стопанисват най-малко 0,5 хектара за трайни насаждения или 1 хектар за всички останали земеделски площи, поддържат ги в добро земеделско и екологично състояниеи спазват законоустановените изисквания за управление.

 

  • Схема за национални доплащания за тютюн (СНДТ)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) и продължават да извършват земеделска дейност.
Изискването за извършване на земеделска дейност се приема за изпълнено, когато когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта кандидатът:

  • е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или
  • е собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или
  • стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ;

Помощта по НДТ се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период.

 

 

 

Директни плащания - Схеми и мерки за подпомагане