Национални доплащания за животни

            По Схемата за национално доплащане за животни, необвързани с производство (НДЖ1) право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

  • Са отглеждали най-малко 10 говеда (бици, волове, крави, юници и телета) и/или биволи (мъжките биволи, биволиците, малакините и малачетата) в стопанство си към 28.02.2009 г.
  • Продължават да извършват земеделска дейност, като изискването се счита за изпълнено когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта кандидатът:
  • е собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенцияпо безопасност на храните, и/или
  • е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане нарегистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или
  • стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ;

 

            По Схемата за национално доплащане за животни, обвързани с производство (НДЖ3) право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

  • Отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце майки, 50 или повече кози майки или 50 или повече овце майки и кози майки общо.
  • Животните трябва да са регистрирани в СИЖРЖО на БАБХ.

o    Продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

 

Директни плащания - Схеми и мерки за подпомагане