Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони

    С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. С тази наредба се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР). При тях се предвижда възможност земеделските стопани да получат средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни.

С участието си по някоя от двете мерки, кандидатите поемат петгодишен ангажимент от извършване на първото компенсаторно плащане. МЗХ определя по обективни критерии землищата, които попадат в категорията „Необлагодетелствани райони”. Земеделските стопани, чиито земи попадат в тези землища, могат да кандидатстват за субсидия по мерките за НР, като не са задължени да кандидатстват едновременно и за СЕПП.

            Задължително е земеделските стопани да спазват условията за добро земеделско и екологично състояние на земята и законоустановените изисквания за управление.

Мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР) се делят на два вида:

 

ü  Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони";

 

            Допустими кандидати по Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" са земеделските стопани, които стопанисват земя, попадаща в землищата на населените места посочени в Приложение № 1 на „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват” и която отговаря на поне един от следните критерии и показатели:

  • ·         Средна надморска височина минимум 700м;
  • ·         Среден наклон на терена минимум 20%;
  • ·         Средна надморска височина минимум 500м в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;
  • ·         Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планински землища
  • ·         Минималния размер на стопанството трябва да е 0.5ха, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 ха.

 

 

ü  Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

            Допустими кандидати по Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" са земеделските стопани, които стопанисват земя, попадаща в териториалния обхват на райони с ограничения, различни от планинските и са посочени в Приложение № 2 на „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. Минималния размер на заявеното стопанство трябва да е 1ха, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 ха.

 

 

 

 

Директни плащания - Схеми и мерки за подпомагане