Мярка 214 - "Агроекологични плащания"

       По мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) се предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто - от бюджета на Република България.

 

            Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат агроекологични ангажименти, свързани с изпълнението на агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Като правило, агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от минимум 5 години. Плащанията, базирани на използваната земеделска земя, са на база на одобрената площ, върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 30 до 729 евро на хектар.

            За подпомагане могат да кандидатстват физически лица и юридически лица, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Кандидатите подават Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания заедно с Общото заявление за подпомагане. След като подадат заявление за подпомагане, земеделските стопани трябва да бъдат одобрени за участие по мярка „Агроекологични плащания”. Одобрените за участие земеделски стопани ще получат Уведомително писмо от РА за одобрението им за участие по мярката.

            Подпомаганите лица се задължават да преминат програма за агроекологично обучение през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или да докажат наличието на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат. Агроекологичното обучение се установява с диплома/удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.

            Кандидатите за подпомагане трябва да ползват собствена, наета или арендована земя за срок не по-кратък от 5 години, считан от датата на подаване на първото заявление за плащане, за площите, за които кандидатстват за подпомагане. Агроекологичните дейности, които се основат на площ трябва да се изпълняват върху една и съща земя в 5 последователни години.

 

 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 27.02.2015 г. - отвори документа
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 28.10.2014 г. - отвори документа
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 25.04.2014 г. - отвори документа
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 18.03.2014г. - отвори документа
 • Ръководство за кандидатстване и прилагане на мярка 214 - "Агроекологични плащания" 2014 - отвори документа
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 6.12.2013г - отвори документа
 • Ръководство за кандидатстване и прилагане на мярка 214 - "Агроекологични плащания" 2013 - отвори документа
 • НАПРАВЛЕНИЕ “ВЪВЕЖДАНЕ НА СЕИТБООБРАЩЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ” - отвори документа
 • НАРЕДБА № 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 - Агроекологични плащания от 12.03.2013г. - отвори документа
 • НАРЕДБА № 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 - Агроекологични плащания от 06.11.2012 - отвори документа
 • Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-746 от 20.11.2014 г. за промяна на методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” - отвори документа
 • Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от 24.07.2014 г. - отвори документа
 • Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от 17.08.2012 - отвори документа
 • ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ № РД09-1102 от 08.08.2012 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КРЪСТОСАНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ - отвори документа
 • Заявление за доброволен отказ от поет ангажимент мо мярка 214 - Агроекологични плащания - отвори документа
 • Списък на основните култури /по групи и подгрупи/ и техните кодове - отвори документа
 • Заповед № РД-09-617 от 01.08.2011 г. за съвместни проверки на място между ДФ „Земеделие” и Българската агенция за безопасност на храните, на кандидати подали заявление за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г. - отвори документа
 • НАРЕДБА № 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 - Агроекологични плащания от 01.01.2009 - отвори документа
 • МЕТОДИКА за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 "Агроекологични плащания" от 09.02.2010г. - отвори документа
 • Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2012 - отвори документа
 • Таблица за описание на пчелините в стопанството 2012 - отвори документа
 • Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2011 - отвори документа
 • Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2010 - отвори документа
 • Инструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания 2010 - отвори документа

 

 

 

Директни плащания - Схеми и мерки за подпомагане