Научете повече за схемите и програмите за подпомагане. Изберете подходящата за вас и кандидатствайте по нея.

Ако се затруднявате с избора на подходяща схема за финансиране можете да се обърнете към нашите консултанти. Те ще ви насочат и ще ви помогнат да изберете и да комбинирате най-подходящите за вас схеми.

Специфично подпомагане на земеделски производители и животновъди

           Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ1)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които

  • ·         Притежават ферма, регистрирана в регистъра на фермите за производство на краве мляко;

Мярка 213 - „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи”

Мярка 214 - "Агроекологични плащания"

       По мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) се предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто - от бюджета на Република България.

Прочети още: Мярка 214 - "Агроекологични плащания"