Мярка 214 - "Агроекологични плащания"

       По мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) се предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто - от бюджета на Република България.

Read more: Мярка 214 - "Агроекологични плащания"

Мярка 213 - „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи”

Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони

    С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. С тази наредба се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР). При тях се предвижда възможност земеделските стопани да получат средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни.

Read more: Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони

Специфично подпомагане на земеделски производители и животновъди

           Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ1)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които

  • ·         Притежават ферма, регистрирана в регистъра на фермите за производство на краве мляко;

Национални доплащания за животни

            По Схемата за национално доплащане за животни, необвързани с производство (НДЖ1) право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

  • Са отглеждали най-малко 10 говеда (бици, волове, крави, юници и телета) и/или биволи (мъжките биволи, биволиците, малакините и малачетата) в стопанство си към 28.02.2009 г.
  • Продължават да извършват земеделска дейност, като изискването се счита за изпълнено когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта кандидатът:

    Read more: Национални доплащания за животни