Земеделска Къща

 Земеделска Къща е проект, разработен в края на 2011 година, стартиран е през 2012 и завършен в края на 2014.

Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма за подпомагане „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2002-2013.

Целта на проекта е изграждането на система от услуги, които да се улеснят работата на земеделските производители като им позволят да се освободят от част от административните дейности. Земеделска Къща е организация, която предлага да извърши вместо своите клиенти – земеделски производители административни дейности като изготвяне на регистри на документи, попълване на документи за държавната администрация, графично отбелязване на обработваните площи и други. Сред предлаганите услуги се включват счетоводни консултантски услуги, както и изготвяне на справки в помощ на управлението. Иновативността се състои в  предоставянето на възможности за цялостно обслужване на административната дейност на земеделските производители.

Официална информация за проекта можете да намерите на http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=73308

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Земеделска Къща ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.