СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Финансово-счетоводните процеси са сред най-сложните и времеемки процедури във всяка една организация. За улеснение на земеделските производители и животновъдите Земеделска къща предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги. Ние Ви предлагаме качествена помощ, свързана с:

  • Месечното осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите национални счетоводни стандарти;
  • Изготвяне на справки по смисъла на чл. 73 от ЗДДФЛ;
  • Попълване на дневници за акцизите;
  • Изготвяне на ДДС декларации;
  • Обработка на счетоводни документи;
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
  • Изготвяне на сметкоплан и други.